• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

bchs 

Motyw Przewodni:

 

Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania w dziedzinie biologii, chemii i ochronie środowiska?

Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców dotyczących biologii, chemii i ochrony środowiska:

- biologia komórkowa / mikrobiologia / wirusologia / metody badań biochemicznych / mykologia / biofizyka / genetyka i dziedziczenie / biologia   reprodukcyjna / biologia rozwojowa / roślinoznawstwo / botanika / zoologia, ornitologia, entomologia, biologia behawioralna / biologia morska, biologia słodkowodna, limnologia / ekologia / zachowanie bioróżnorodności / biologia ewolucyjna

- biotechnologia / biochemia / biologia molekularna

czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną biologii

- chemia organiczna / chemia nieorganiczna / chemia jądrowa / chemia fizyczna / nauka o polimerach / elektrochemia / chemia koloidalna / chemia analityczna / biochemia / synteza chemiczna

czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych z dziedziną chemii

wpływ przemysłu i rolnictwa na środowisko / globalne zagrożenia dla środowiska / przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska

- ochrona wody, powietrza i gleby / ochrona zdrowia ludzi i zwierząt / wpływ nowych i starych technologii na środowisko

niezbędne zmiany prawne, w celu poprawy stanu środowiska

- energia odnawialna

- czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną środowiska.

Istnieje możliwość zaprezentowania wyników badań jak i samego opisu zagadnienia.

Ponadto w trakcie konferencji uczestnicy zwrócą również uwagę na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

1 konferencja – nawet kilka artykułów

Materiały konferencyjne ISBN - każdy uczestnikma prawo do opublikowania streszczenia własnego wystąpienia

Materiały  pokonferencyjne ISBN - każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu, napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji.

Monografia - kążdemu z uczestników zaproponujemy napisanie rozdziału do monografii

Dodatkowy artykuł - wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu. Cele konferencji:

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji na tematy związane z badaniami naukowymi w zakresie biologii, chemii i ochrony środowiska

- wymiany spostrzeżeń młodych naukowców na temat rozwoju badań

wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej)

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej)

- opublikowania streszczenia wystąpienia - ISBN

- opublikowania  artykułu pokonferencyjnrgo – ISBN

- opublikowania rozdziału monografii po spełnieniu określonych warunków określonych przez wydawcę

- opublikowania artykułu dodatkowego (dla wybranych uczestników)

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl

Artykuły pokonferencyjne w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych Terminy:

Do  18.10.2017 lub do wyczerpania miejsc – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

Najpóźniej 19.10.2017  – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Do 20.10.2017  – przesłanie II komunikatu

Opłata konferencyjna  – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

9.11.2017– po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu i/lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać do  9.11.2017, w treści e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.11.2017– termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu i/lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

28.11.2017 termin nadesłania prezentacji Power Point

28.11.2017 termin nadesłania JPG posteru

5.12.2017 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

12.12.2017 – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami dla artykułu pokonferencyjnego z formularzami recenzji do wypełnienia. Przedstawimy również wstępne informacje dotyczące monografii.

25.01.2018*- termin nadesłania artykułu na temat zaprezentowany w trakcie konferencji. 

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany

 Artykuły:

1 konferencja – nawet kilka artykułów

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczenia swojego wystąpienia - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 9.11.2017 jest obowiązkowe.

Artykuł pokonferencyjny (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji, zostanie opublikowany, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz dostarczy pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

Materiały konferencyjne ISBN:

Możliwość opublikowania streszczeń własnych wystąpień

Tytuł: Spojrzenie młodych naukowców na rozwój badań. Streszczenia Wystąpień

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczenia wystąpienia (referatu i/lub posteru). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9.11.2017 - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu i/lub posteru)

Artykuł pokonferencyjny:

Materiały Pokonferencyjne (dokładny tytuł przedstawimy w IV komunikacie)

Uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu, napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji. Nadesłany terminowo artykuł planujemy wydać w drugim kwartale 2018 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuł należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25.01.2018* -  termin nadesłania artykułu pokonferencyjnego

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Monografia

Po konferencji planujemy również wydanie kolejnych naszych monografii. Uczestników niniejszej konferencji zaprosimy do napisania rozdziału na temat wskazany przez redaktora. Warunki zostaną podane po konferencji. Planowany termin wydania to 2018 rok. Wydanie poszczególnych monografii planujemy w ramach naszego nowego projektu, który został już rozpoczęty. 

Dodatkowy artykuł

Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu. Warunki publikowania i koszty ustala wydawca.

  Wystąpienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia. 

Dodatkowe informacje:

Międzyuczelniany komitet naukowy:

Młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora!

Wymogi:

- W konferencji mogą brać udział: doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, doktorzy, maksymalnie 5 lat po obronie, Studenci magistranci oraz członkowie Kół Naukowych.

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat i/lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu  w którym organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania miejscowości w której organizowana jest konferencja.