• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

c19_plakat

Dla:

Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.


 PROSTE ZASADY


 NAWET TRZY WYSTAPIENIA = niska opłata konferencyjna


- Młody naukowiec w dobie pandemii - 

- Przedstaw referat lub poster o tematyce bezpośrednio lub pośrednio związanej z pandemią Covid-19 -

 Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne / Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


 Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora 


 Motyw przewodni:

Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na skutki pandemii Covid-19?

- Młody naukowiec w dobie pandemii.


Wystąpienie może poruszać zagadnień dotyczących np.:

- negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na ludzi,

- negatywnego wpływu Covid-19 na poszczególne branże,

- działań podejmowanych przez młodych naukowców w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii,

- identyfikacji zagrożeń związanych z pandemią,

- analizy działań podejmowanych w celu ograniczenia skutków pandemii dla poszczególnych branż,

- naukowej analizy skutków pandemii,

- itp.


Uczestnik konferencji ma możliwość:

- przećwiczyć wystąpienie naukowe dzieląc się swoją pasją,

- pokazać pomysły i koncepcje,

- opisać problem,

- wykonać prostą prezentację oraz estetyczny poster przyciągający uwagę,

- otrzymać poradę, wskazówki jak wykonać dobrą prezentacje i poster,

- opublikować streszczenia.


Na konferencji istnieje możliwość przedstawienia wyników lub przeglądowych zagadnień naukowych z zakresu:

Nauki przyrodnicze: medycyna, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

Nauki inżynieryjne: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

Nauki ekonomiczne i społeczne: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

Nauki humanistyczne i społeczne:filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.


 Trzy główne cele konferencji:

Wskazanie zainteresowań Młodych Naukowców w aspekcie pandemii Covid-19.

Zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań z różnych dziedzin w odniesieniu do trwającej pandemii Covid-19 (w formie referatu lub posteru).

Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).


Ale to nie wszystko:

Zwrócimy uwagę na innowacyjność i możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce, czy też przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

Integrujemy środowisko naukowe, zachęcając do kontaktu między Młodymi Naukowcami oraz do podjęcia współpracy różnych jednostek naukowych.

Materiały konferencyjne ze streszczeniami oraz certyfikaty Uczestnik konferencji otrzyma listownie po konferencji.


Rekrutacja:  - BRAK MIEJSC – zgłoszenie udziału dokonujemy na „Karcie Zgłoszeniowej” 

wg. wytycznych na niej określonych. Kartę zgłoszeniową przesyłamy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24h - Kwalifikacja  – Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

24h -  przesłanie komunikatu nr 2.

10 dni od otrzymania wiadomości kwalifikacyjnej  termin wniesienia opłaty konferencyjnej – w karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

28.01.2022 - po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia. Nieznaczne modyfikacje tematu podajemy w treści e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

28.01.2022 - termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu, posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.02.2022 - termin nadesłania plików z prezentacją (ppt lub pptx lub pdf), z posterem (JPG) i Video z wystąpieniem (MPEG-4)- szczegóły prześlemy wszystkim osobom zakwalifikowanym w II komunikacie.

22.02.2022   - przesłanie komunikatu nr 3 z ostatnimi szczegółami.

26-27.02.2022 – konferencja za pośrednictwem Internetu (48h na zapoznanie się z wystąpieniami i zadawanie pytań).

3.03.2022 - przesłanie komunikatu nr 4 podsumowującego wraz z dalszymi informacjami i wskazówkami.

9.03.2022  - przesłanie komunikatu nr 5 dla osób zainteresowanych artykułami pokonferencyjnymi.


 PROSTE ZASADY 

1 konferencja = NAWET trzy wystąpienia


Opcja nr 1:  

1 forma wystąpienia (referat lub poster) = 1 temat; 

Opcja nr 2:  

2 formy wystąpienia (1 referat i 1 poster lub 2 referaty lub 2 postery) = 2 tematy;

Opcja nr 3:

3 formy wystąpienia (3 referaty lub 3 postery lub  2 referaty i 1 poster  lub 1 referat i 2 postery) = 3 tematy; 


PREZENTACJA Power Point:

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie

12 minut - czas na wygłoszenie referatu 

- plik z prezentacją przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Plik JPG z POSTEREM

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie.

plakat – format do A1 (orientacja pionowa)

- plik przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REFERAT za pośrednictwem Internetu:

Podstawowe informacje:

Uczestnicy mają do wyboru kilka opcji prezentacji.
Prezentacja przygotowana w Power Point może być np. nagrana z głosem w tle.
W ostatnich naszych konferencjach była to najczęściej wybierana forma.
(Podkładamy głos do Power Pointa).Tą opcję wystąpienia polecamy.
Kilka innych możliwości podamy zakwalifikowanym Uczestnikom w II komunikacie.

Plik video– np. MPEG-4, MP4, plus dodatkowe możliwości.

Plik video przesyłamy w terminie podanym w II komunikacie - transfer internetowy.

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie.


POSTER za pośrednictwem Internetu:

Uczestnicy przesyłają pliki JPG,

- organizator przygotowuje specjalny pokaz slajdów (VIDEO),

- Multimedialna Sesja Posterowa.

Dokładne wytyczne: zostaną przekazane w drugim komunikacie.


 W konferencji mogą brać udział:

Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego

Doktorzy - maksymalnie 6 lat po obronie

Studenci pasjonujący się nauką

Członkowie kół naukowych.


Forma wystąpienia

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo zaprezentować nawet trzy referaty


Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.


Ponad to:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, prezentacja multimedialna, poster).

Liczba uczestników jest ściśle ograniczona.


Streszczenia i artykuły:

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń swoich wystąpień (referatu, posteru) – ISBN

Nadesłanie streszczeń swoich wystąpień w terminie do 14.01.2022 jest obowiązkowe.


Materiały konferencyjne ISBN:

 Tytuł:Covid-19 - Spojrzenie Młodych Naukowców - Edycja II - ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 14.01.2022 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Materiały pokonferencyjne ISBN

 Chętni  uczestnicy naszej konferencji mają prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Dla uczestników niniejszej konferencji opublikowanie artykułów pokonferencyjnych jest BEZPŁATNE. Nadesłane terminowo artykuły tj. do 22.04.2022, które spełnią wymogi redakcyjne i wydawnicze planujemy wydać w 2022 roku. Materiały pokonferencyjne pod tytułem „Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców” wydawane są w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały te posiadają numer ISBN. Recenzje do artykułu dostarcza Uczestnik konferencji we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy po otrzymaniu komunikatu nr 4 zgłoszą chęć napisania artykułu pokonferencyjnego otrzymają specjalny komunikat wraz z wytycznymi.


Miejsce konferencji:

ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU