• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

 

W konferencji mogą brać udział: Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie, Studenci magistranci oraz Członkowie Kół Naukowych.


Motyw Przewodni:

Próba odpowiedzi na pytanie:

Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na aktualne zagrożenia dla środowiska ?

Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców dotyczących ekologii i ochrony środowiska:

- wpływ przemysłu i rolnictwa na środowisko

- globalne zagrożenia dla środowiska

- przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska

- ochrona wody, powietrza i gleby

- ochrona zdrowia ludzi i zwierząt

- wpływ nowych i starych technologii na środowisko

- niezbędne zmiany prawne, w celu poprawy stanu środowiska

- energia odnawialna

Czekamy również na inne propozycje zagadnień związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną środowiska.

Istnieje możliwość zaprezentowania wyników badań jak i samego opisu zagadnienia.

Ponadto w trakcie konferencji uczestnicy zwrócą również uwagę na:

- bariery napotykane przez młodych naukowców, podczas realizacji celów badawczych,

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu,

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi,

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami.

1 konferencja – nawet kilka publikacji

Materiały konferencyjne ISBN - każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczenia własnego wystąpienia

Materiały  pokonferencyjne ISBN - każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu, napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji.

Monografia - szansa na napisanie własnego rozdziału w monografii

Czasopisma - wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu w wydawnictwie z nami współpracującym. Warunki publikowania i koszty ustala wydawca.


Cele konferencji:

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska

- wymiany spostrzeżeń młodych naukowców na temat zagrożeń dla środowiska

- wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z napotykanymi problemami w trakcie realizacji pracy naukowej

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu (jednego lub więcej)

zaprezentowania posteru (jednego lub więcej)

- opublikowania streszczenia wystąpienia - ISBN

- opublikowania  artykułu pokonferencyjnrgo – ISBN

- opublikowania rozdziału monografii po spełnieniu określonych warunków określonych przez wydawcę

- opublikowania artykułu dodatkowego (dla wybranych uczestników)

- skorzystania z różnych projektów realizowanych przez doktorant.com.pl

Artykuły pokonferencyjne w formie elektronicznej trafią do wybranych potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych


Terminy:

23.05.2016 - 24.06.2016 - BRAK MIEJSC zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia – przesłanie II komunikatu

W ciągu 10 dni (szczegóły określa wiadomość kwalifikacyjna, będąca odpowiedzią na przesłane zgłoszenie) – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – Na karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

24.06.2016 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu i/lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać do  24.06.2016, w treści e-maila, na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.07.2016 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu i/lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.10.2016 – termin nadesłania prezentacji Power Point

10.10.2016 – termin nadesłania JPG posteru

17.10.2016 – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami

23.10.2016 – konferencja w Krakowie

25.10.2016 – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami i formularzami recenzji do wypełnienia

22.11.2016* - termin nadesłania artykułu na temat zaprezentowany w trakcie konferencji

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany


Publikacje:

1 konferencja – nawet kilka publikacji

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczenia swojego wystąpienia - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji artykułu napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie do 15.07.2016 jest obowiązkowe.

Artykuł pokonferencyjny (o których mowa jest poniżej) danego uczestnika konferencji, zostanie opublikowany, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz dostarczy pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe.

Materiały konferencyjne ISBN:

Możliwość opublikowania streszczeń własnych wystąpień

Tytuł: - Spojrzenie młodych naukowców  na zagrożenia dla środowiska. Streszczenia Wystąpień

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczenia wystąpienia (referatu i/lub wystąpienia). Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

15.07.2016 - Termin nadesłania streszczenia wystąpienia (referatu i/lub posteru)

Artykuł pokonferencyjny:

Tytuł: - Spojrzenie młodych naukowców  na zagrożenia dla środowiska. Materiały pokonferencyjne

Uczestnik ma prawo do opublikowania artykułu, napisanego na temat zaprezentowany w trakcie konferencji. Nadesłany terminowo artykuł planujemy wydać w pierwszym kwartale 2017 roku. Publikacja zostanie wydana w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuł należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22.11.2016* - termin nadesłania artykułu pokonferencyjnego

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie)

Uwaga: przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Monografia

Po konferencji planujemy również wydanie co najmniej jednej monografii dotyczącej zagrożeń dla środowiska. Uczestników niniejszej konferencji zaprosimy do napisania rozdziału na temat wskazany przez redaktora. Warunki zostaną podane po konferencji. Planowany termin wydania to 2017 rok. Wydanie monografii planujemy w ramach naszego nowego projektu, który rozpoczynamy pod koniec 2016 roku. Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej doktorant.com.pl

Czasopisma

Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu w wydawnictwie z nami współpracującym. Warunki publikowania i koszty ustala wydawca.


Dodatkowe informacje:

Międzyuczelniany komitet naukowy: młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora!

Wymogi:

- W konferencji mogą brać udział: doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych, asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego, doktorzy, maksymalnie 5 lat po obronie, Studenci magistranci oraz członkowie Kół Naukowych.

- Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat i/lub poster wg. poniższych wytycznych. Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc. Na jednej konferencji można mieć nawet trzy wystąpienia.

Noclegi:

Możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu  w którym organizowane są konferencje. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej, a my prześlemy dalsze informacje.

Uwaga:

Wyżnym celem publikacji pt. Spojrzenie młodych naukowców  na zagrożenia dla środowiska jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Szczegóły na naszej stronie internetowej: www.doktorant.com.pl

Ważne:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”.

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona.

Możliwość otrzymania nawet 4 Certyfikatów.

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania Krakowa.


 

zapraszamy

 

tablice

 

....................................................................................