• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

v

MIEJSCA KONFERENCJI:

9.04.2017Warszawa (Rekrutacja przedłużona)

22.04.2017Kraków (Rekrutacja przedłużona)

PANELE: Nauki Przyrodnicze / Nauki Inżynieryjne /

Nauki Ekonomiczne / Nauki Humanistyczne i Społeczne


gCentrum Szkoleniowe....... 
inter

 

 


Motyw Przewodni:

Przegląd zagadnień i metodyk badań wykorzystywanych w pracy naukowej młodych naukowców

 

Przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu:

- nauk przyrodniczych: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, 
żywienie człowieka, weterynaria, biologia, chemia, fizyka, astronomia, nauki o ziemi i człowieku itp.

- nauk inżynieryjnych: inżynieria techniczna, informatyczna, materiałowa, 
środowiska, chemiczna, mechaniki, transportu itp.

- nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie, marketing, ekonomia, geografia, politologia itp.

- nauk humanistycznych i społecznych: filologia, socjologia, psychologia, pedagogika, filozofia, historia itp.

Ponadto zwrócenie uwagi na:

- innowacyjność stosowanych metod w nauce,

- innowacyjność badań naukowych,

- możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce,

- możliwości przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu.

- możliwości współpracy między poszczególnymi jednostkami naukowymi

- możliwości współpracy między jednostkami naukowymi, firmami i innymi instytucjami

Formy wystąpienia: możliwość wyboru z pośród 3 opcji:

- jedno wystąpienie - referat lub poster (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej)

- dwa wystąpienia - referat i poster lub dwa referaty lub dwa postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

- trzy wystąpienia - referat i 2 postery lub 2 referaty i 1 poster lub 3 postery (w ramach rozszerzonej opłaty konferencyjnej)

Dodatkowo w ramach powyższych opcji, istnieje możliwość zaprezentowania filmu z badań naukowych.

Nawet kilka artykułów + dodatkowe możliwości

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień (dotyczy referatu i posteru) Termin nadesłania: 9.03.2017

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania artykułów pokonferencyjnych

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

Dodatkowa możliwość  wybranym osobom zaproponujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu, na zasadach określonych przez Wydawcę.


Cele:

 

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego,

- spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki

- prezentacji codziennej pracy naukowej

- prezentacji pracy laboratoryjnej

- prezentacji pracy w terenie

- prezentacji metod badawczych

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych

- propagowanie możliwości łączenia Nauki i Biznesu

- propagowanie innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk

- wygłoszenia referatu

zaprezentowania posteru

- zaprezentowania własnego filmu o tematyce naukowej

- opublikowanie streszczenia wystąpienia (referatu lub posteru) - ISBN

- opublikowanie nawet kilu artykułów - ISBN

- udziału w różnych projektach doktorant.com.pl

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np.:  komitet naukowy)


Terminy:

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA (dotyczy: Warszawa i Kraków) – zgłoszenie udziału na „Karcie Zgłoszeniowej” wg. wytycznych na niej określonych.

Wciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgloszenia – przesłanie wiadomości kwalifikacyjnej. Każdy Uczestnik będzie poinformowany o zakwalifikowaniu drogą e-mailową

Opłata konferencyjna – termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 dni roboczych od momentu podania informacji o zakwalifikowaniu. W karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć, czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę.

23.02.2017 – przesłanie II komunikatu

9.03.2016 – po tym terminie nie ma już możliwości modyfikacji tematu roboczego wystąpienia (referatu lub posteru). Nieznacznie zmodyfikowany temat można przesłać w treści e-maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.03.2016 – termin nadesłania STRESZCZENIA wystąpienia (referatu lub posteru) wg. wytycznych. Streszczenie przesyłamy w pliku doc lub docx na adres dnd@doktorant.com.pl

Prezentacja Power Point – termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

JPG posteru - termin nadesłania – na 14 dni przed konferencją (szczegóły i dokładne daty prześlemy w II komunikacie)

4 dni przed konferencją – przesłanie III komunikatu z ostatnimi szczegółami.

3 dni po konferencji – przesłanie IV komunikatu podsumowującego wraz z dokładnymi wymogami redakcyjnymi i formularzami recenzji

17.05.2017* - termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych

*artykuł wraz z recenzją przesłany po wskazanym terminie nie zostanie opublikowany

 


Artykuły:

Nawet kilka artykułów po jednej konferencji + dodatkowe możliwości

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania streszczeń1 swoich wystąpień (referatu, posteru) - ISBN

Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów pokonferencyjnych2 - ISBN

Nadesłanie streszczenia wystąpienia w terminie 9.03.2017 jest obowiązkowe.

Przewidujemy możliwość opublikowania dodatkowego artykułu na zasadach określonych przez Wydawcę (dla wybranych osób)3

Materiały konferencyjne ISBN:

Tytuł: DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW  Edycja V - streszczenia wystąpień, ISBN.

Każdy uczestnik ma prawo do publikacji streszczeń każdego swojego wystąpienia (referatu, posteru).

Treść streszczenia musi pokrywać się z tematyką prezentowaną w trakcie konferencji.

Materiały konferencyjne zostaną wydane jako książka drukowana.

Streszczenie należy nadesłać do 9.03.2017 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały pokonferencyjne ISBN

Tytuł: ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW (kolejna część), ISBN. Każdy uczestnik ma prawo do opublikowania artykułów, napisanych na tematy zaprezentowane w trakcie konferencji. Nadesłane terminowo artykuły planujemy wydać we wrześniu 2017 roku. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formacie pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Wytyczne otrzymają uczestnicy w formie dokładnych wymogów e-mailem, tuż po konferencji razem z komunikatem nr IV.

Artykuły należy nadesłać terminowo po konferencji na adres: dndTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.05.2017*- termin nadesłania artykułów pokonferencyjnych.

Recenzje dostarczamy w tym samym terminie (wytyczne w IV komunikacie).

Artykuły pokonferencyjne danego uczestnika konferencji, zostaną opublikowane, jeśli uczestnik konferencji zastosuje się do harmonogramu nadsyłania artykułów i wymogów redakcyjnych oraz otrzyma pozytywną recenzję. Nadesłanie artykułów jest nieobowiązkowe. Egzemplarz materiałów pokonferencyjnych otrzymują bezpłatnie wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą artykuł pokonferencyjny.

Przewidujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu: Szczegóły na konferencji!

Monografia - Wydanie poszczególnych monografii planujemy w 2017 i 2018 roku w ramach naszego nowego projektu, który rozpoczęliśmy pod koniec 2016 roku. Wybranych uczestników niniejszej konferencji, którzy spełnią wymagania określone w projekcie, zaprosimy do napisania rozdziału na temat wskazany przez redaktora. Warunki zostaną podane po konferencji. Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej doktorant.com.pl

Czasopisma - Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu w wydawnictwie z nami współpracującym.

Zagadnienia... - Wybranym uczestnikom zaproponujemy możliwość napisania dodatkowego artykułu do materiałów pokonferencyjnych

Warunki publikowania dodatkowych artykułów i koszty ustala Wydawca.

UWAGA: Wyżnym celem publikacji pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców jest docieranie z tematyką naukową do POLSKICH FIRM. Uczestnik konferencji przesyłając choćby jeden artykuł, w treści e-maila podaje jeden adres firmy do której chciałby, aby trafiła książka wydawana na nośniku DVD  pt. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Następnie po wydaniu, pakujemy płytę DVD w kopertę, załączamy pismo z informującą o naszym projekcie i wysyłamy do wskazanej firmy. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu doktorantów współpracujących z nami, dotrzemy do właściwych firm, które zainteresują się nowymi rozwiązaniami, a także samymi młodymi twórcami nauki. Na rynku polskim istnieje przecież wiele firm, które mogą być potencjalnymi inwestorami dla innowacyjnych rozwiązań, jak również potencjalnymi pracodawcami dla doktorantów (przyszłych doktorów).


 

Dodatkowe informacje

W konferencji mogą brać udział:

- Doktoranci Uczelni Wyższych i innych Jednostek Naukowych,

- Asystenci przed i po otwarciu przewodu doktorskiego,

- Doktorzy - maksymalnie 5 lat po obronie

- Studenci magistranci, którzy są członkami kół naukowych.

Forma wystąpienia

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat, poster (nawet 3 wystąpienia na jednej konferencji).

Na określone formy wystąpienia przewidziana jest ograniczona liczba miejsc w danym dniu konferencji.

(Link)

Komitet naukowy:

Międzyuczelniany komitet naukowy, składa się z młodych naukowców ze stopniem doktora.

Noclegi:

Pomagamy zarezerwować nocleg. Prosimy o wpisanie ewentualnego zainteresowania na karcie zgłoszeniowej.

WAŻNE:

Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”,

W karcie zgłoszeniowej należy wyraźnie zaznaczyć: Czy uczestnik konferencji życzy sobie paragon, czy też fakturę?

Liczba uczestników ściśle ograniczona,

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Uczestnictwa oraz osobne certyfikaty informujące o każdym wystąpieniu (wskazujemy rodzaj wystąpienia: referat, poster)

Poza konferencją możliwość indywidualnego zwiedzania - Gdańska, Warszawy i Krakowa

Możliwość otrzymania nawet 5 Certyfikatów:

1. Certyfikat Uczestnictwa - otrzymuje każdy uczestnik który spełni wymogi formalne (zgłoszenie, płatność, terminowe przesłanie streszczenia i JPG posteru)

2, 3 i 4. Certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu lub/i zaprezentowanie posteru - otrzymają doktoranci, którzy w dniu konferencji zaprezentują  referat lub/i poster

5. Certyfikat potwierdzający zaprezentowanie własnego filmu z badań naukowych - otrzymują doktoranci, którzy terminowo prześlą do nas film na płycie CD lub DVD