• 0a.jpg
 • 0b.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
     Grupa  
1.02.2024 - 11.30-14.00 Informatyka    
Anna Hamera  Projektowanie User Experience w kontekście rozbudowanych systemów informatycznych - możliwości i ograniczenia A Uniwersytet Bielsko-Bialski
Anna Suchenia Analiza nieścisłości w modelach BPMN A Politechnika Krakowska
Dawid Górski Praktyczne aspekty projektowania i implementacji aplikacji wspomagającej zarządzanie rekordami DNS A Politechnika Krakowska
Filip Zagulak Innowacyjne podejście do implementacji aplikacji mobilnej do zarządzania garderobą A Politechnika Krakowska
Jakub Ossoliński Efektywna aplikacja do planowania imprez: studium implementacyjne A Politechnika Krakowska
Kamila Kopera Wymiana wiedzy między modelami UML, BPMN i DMN A Politechnika Krakowska
Michał Rzemieniuk Łącząc pasję z technologią: innowacyjna aplikacja mobilna do planowania rozgrywek szachowych na żywo A Politechnika Krakowska
Michał Szewczyk Synergia technologiczna w praktyce: implementacja aplikacji dla wirtualnego dziekanatu A Politechnika Krakowska
Rafał Stępiński Integracja technologii w projektowaniu lokalnej sieci komputerowej na przykładzie Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej A Politechnika Krakowska
Wojciech Szewczyk Redefinicja łączności: Aplikacja mobilna do bezprzewodowego transferu plików przy wykorzystaniu technologii Wi-Fi Direct A Politechnika Krakowska
24.02.24 - 14.00-16.00 Nauki przyrodnicze (Przyroda, Rolnictwo, Zwierzęta)    
Agnieszka Kołosińska Przeżywalność i rozwój embrionalny hybryd jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) i jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii) A UWM w Olsztynie
Julia Wójcik-Madej Błękitno-zielona infrastruktura jako przykład Rozwiązań opartych na zasobach przyrody (ang. Nature-based solutions) łagodzący zmiany klimatu w mieście A UP w Lublinie
Karolina Smytkiewicz-Buzak Rola związków sygnalnych LCOs w procesie symbiotycznego wiązania azotu i plonowania grochu siewnego A IUNiG PIB w Puławach
Mateusz Ptaszyński Ocena poprawności mapowania plonu ziemniaka A SGGW w Warszawie
Rafał Wild Potencjał inwazyjności - przystosowania morfologiczne i fizjologiczne ryb z rzędu Anabantiformes stanowiące o ich potencjale inwazyjności w kontekście uwolnienia w wodach krajowych A SGGW w Warszawie
Renata Leszczyńska Wybrane narzędzia stosowane w rolnictwie precyzyjnym A SGGW w Warszawie
Wiktoria Wiechetek Wpływ zawartości białka w diecie na układ pokarmowy okonia europejskiego (Perca fluviatilis)  A SGGW w Warszawie
25.02.24 - 9.00-12.00 Materiały inżynierskie    
Alona Pawłowska Biokompozyty wzmocnione włóknami lnianymi zmodyfikowanymi za pomocą przyjaznego dla środowiska modyfikatora A UKW w Bydgoszczy
Honorata Osip Potencjał aplikacyjny azotku krzemu i tlenoazotku krzemu A AGH w Krakowie
Jakub Rutkowski Nadmierne zużycie ścierne protez zębowych - bruksizm jako czynnik determinujący A UKW w Bydgoszczy
Katarzyna Sala Wykorzystanie metod zielonej chemii do syntezy innowacyjnych materiałów hydrożelowych A Politechnika Krakowska
Magdalena Rudziewicz Stabilność i konsystencja betonowej pianki do druku 3D z dodatkiem włókien polipropylenowych A Politechnika Krakowska
Marcin Borowicz Od nasiona do poliuretanu - innowacyjne podejście do syntezy materiałów poliuretanowych A UKW w Bydgoszczy
Marek Isbrandt Zastosowanie ekopoliolu na bazie polimeru biodegradowalnego jako alternatywnego surowca w syntezie pianek poliuretanowych A UKW w Bydgoszczy
Mikołaj Konofol Sposoby przyspieszania przemiany nanobainitycznej w stalach A Politechnika Śląska
Natalia Puszczykowska Metody wytwarzania materiałów kompozytowych o właściwościach piezoelektrycznych A UKW w Bydgoszczy
Piotr Augustyn Kompozyty polimerowe o wysokiej przewodności oraz właściwościach ekranujących pole elektromagnetyczne A UKW w Bydgoszczy
Szymon Przybyła Badania własności pasty ceramicznej przeznaczonej do druku 3D A Politechnika Krakowska
Usman Suleman Strategic Design Approaches for High Entropy Alloy Advancement: Unveiling the Materials Science Potential A Politechnika Śląska
27.02.24 - 9.00-11.00 Transport i Środowisko    
Kamil Węglarz Transport samochodów elektrycznych - nowe wyzwania dla statków typu ro-ro A Politechnika Morska w Szczecinie
Karolina Baszak Problem zdawania odpadów ze statków pasażerskich w portach Morza Karaibskiego A Politechnika Morska w Szczecinie
Michał Dziedzic Rozwój małej energetyki wodnej, nowe technologie i wpływ na środowisko A UP we Wrocławiu
Patrycja Stanowska Innowacyjna kanalizacja deszczowa zamiast zbiorników retencyjnych A Politechnika Rzeszowska
Paweł Kacprzak Efektywność operacyjna masowców ładowanych w strefie Clarion-Clipperton A Politechnika Morska w Szczecinie
Piotr Korlak Wpływ głębokiej utylizacji ciepła i zimna odpadowego na efektywność energetyczną kontenerowca typu ultra-large zasilanego ciekłym gazem ziemnym A Politechnika Morska w Szczecinie
27.02.24 - 11.00-13.30 Nowe technologie inżynierskie    
Anna Ziobro Możliwości zastosowania różnych konstrukcji tekstronicznego identyfikatora RFID pasma UHF w przemyśle odzieżowym A Politechnika Rzeszowska
Beata Rams Alternatywne metody przygotowania powierzchni materiałów konstrukcyjnych przed procesem klejenia A Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny
Emilia Zeuschner Od chaosu do porządku A Politechnika Koszalińska
Jacek Michalski Analiza transmitancyjna układu sterowania z estymatorem i sprzężeniem od stanu A Politechnika Poznańska
Kamila Zaborowska Produkcja zielonego diesla w procesie hydrodeoksygenacji kwasu oleinowego z zastosowaniem katalizatorów niklowych A AGH w Krakowie
Marcin Czajka Aplikacja wspierająca dydaktykę z zakresu teorii sterowania A Politechnika Poznańska
Marcin Kempny Opracowanie charakterystyki wysokotemperaturowego pełzania Inconelu 718 z wykorzystaniem klasycznych czujników Gleeble 3800 oraz UV-DIC A Sieć Badawcza Łukasiewicz- Górnośląski Instytut Technologiczny
Michał Szulc Zastosowanie technik symulacyjnych do opracowania i wdrożenia algorytmów nadrzędnego sterowania optymalizującego obciążenie elektryczne na przykładzie laboratorium prób pełzania A Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny
Mikołaj Mrotek Warunki zastosowania sprzężenia wyprzedzającego w sterowaniu z aktywną kompensacją zaburzeń ADRC A Politechnika Poznańska
Piotr Kroczek Eksperymentalne badania rozpoznawcze pomiaru mocy prototypowego manipulatora A Politechnika Śląska
5.02.24 - 11.30-13.30 Nauki biologiczne, cz. 1    
Agnieszka Kurdziel Poliploidia u roślin na przykładzie rodzaju Arabidopsis - nowe możliwości i wyzwania B Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Brankiewicz Nowe aspekty przeciwnowotworowego potencjału metabolitu wtórnego Hypericum perforatum L. - hiperforyny B Uniwersytet Jagielloński
Alicja Frączek Wstępna charakterystyka nowej bakteriocyny AurK411 produkowanej przez Corynebacterium jeikeium K411 B Uniwersytet Jagielloński
Karolina Kot Glikozylacja w infekcjach bakteryjnych i wirusowych B Uniwersytet Jagielloński
Krzysztof Zuber Nanocząstki krzemopochodne w biochemii i medycynie - szanse i zagrożenia B Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Wilczak Wpływ statusu glikozylacji komórek ludzkiego czerniaka złośliwego na skład proteomu i funkcje uwalnianych przez nie mikropęcherzyków błonowych B Uniwersytet Jagielloński
Sara Trzos N-glikozylacja a stan zapalny B Uniwersytet Jagielloński
Zuzanna Głowacka-Grzyb Białka lityczne jako obiecująca strategia terapeutyczna w leczeniu zakażeń bakteryjnych B Uniwersytet Jagielloński
6.02.24 - 9.00-11.00 Nauki chemiczne, cz. 1    
Agata Wawoczny Ekstrakcja cennych związków bioaktywnych za pomocą rozpuszczalników głęboko eutektycznych B Politechnika Śląska
Alicja Szymska-Szymanik Ekologiczne fotokatalizatory na bazie grafitowego azotku węgla: synteza i zastosowanie B Politechnika Krakowska
Dawid Lisicki Procesy utleniania o znaczeniu przemysłowym B Politechnika Śląska
Joanna Wilk Dobór warunków LC-MS/MS do oznaczania antybiotyków rezerwowych oraz weterynaryjnych B Politechnika Śląska
Julia Murzynowska Badania elektrochemiczne pochodnych biomasy drzewnej w kierunku wytwarzania urządzeń do magazynowania energii bazujących na materiałach ligninocelulozowych B Politechnika Śląska
Sebastian Górecki Badania nad syntezą alkilowych pochodnych 2-(p-aminofenylo)-1,3,4-oksadiazolu B Politechnika Śląska
6.02.24 - 11.30-13.30 Nauki biologiczne, cz. 2    
Aleksandra Błachut Wpływ mutacji w sekwencji promotora genu amiA na wirulencję pałeczek Salmonella Enteritidis B UP we Wrocławiu
Anna Piszczek Zastosowanie metody sekwencjonowania do wykrywania dziedzicznych predyspozycji do nowotworów B CM w Bydgoszczy
Konrad Pawlak Wpływ selekcji na poziomie aminokwasowym na używalność kodonów synonimicznych w rzeczywistych genach i genomach  B Uniwersytet Wrocławski
Vitaliy Kolotylo Produkcja mikrobiologicznej transglutaminazy przez Streptoverticillium cinnamoneum KKP 1658 B SGGW w Warszawie
Wioletta Sęk Selen i jego wpływ na rozwój drożdży czerwonych B SGGW w Warszawie
7.02.24 - 9.00-11.00 Nauki biologiczo-chemiczne    
Izabella Sambak Druga twarz hemu – dlaczego hem jest ważny nie tylko w hemoglobinie? B Uniwersytet Jagielloński
Julia Szreder Glikokoniugaty wybranych pochodnych nukleozydowych: wpływ grup zabezpieczających na cytotoksyczność i selektywność B Politechnika Śląska
Krystian Wolski Glikokoniugaty wybranych pochodnych nukleozydowych: wpływ grup zabezpieczających na cytotoksyczność i selektywność B Politechnika Śląska
Magda Ptaszkiewicz Nowe LCAPs o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwzapalnej B Politechnika Krakowska
Mateusz Łuszczyński Potencjał chorobotwórczy i probiotyczny zewnątrzkomórkowych pęcherzyków bakteryjnych B Uniwersytet Jagielloński
Paweł Naprawca Deskryptory molekularne i właściwości spektroskopowe pochodnych betuliny. B Politechnika Śląska
9.02.24 - 14.00-16.00 Nauki chemiczne, cz. 2    
Katarzyna Kozubal Włókniste materiały polimerowo-ceramiczne jako nośniki jonów terapeutycznych (Co2+/Cu2+) B AGH w Krakowie
Maja Złocka Biowęgiel: innowacyjne zarządzanie odpadami kuchennymi i wartościowy substrat doglebowy B UP we Wrocławiu
Monika Wypych Badania interakcji DNA B Uniwersytet Łódzki
Patrycja Gaćkowska Włókniste materiały kompozytowe na bazie poli(ε-kaprolaktonu) modyfikowane szkłami bioaktywnymi dotowanymi jonami kobaltu B AGH w Krakowie
Sabina Tunk Synteza p-metyloacetofenonu z surowców pochodzenia naturalnego B Politechnika Śląska
Szymon Salagierski Podwójnie sieciowane chitozanowe hydrożele jako innowacyjne tusze w druku 3D  B AGH w Krakowie
20.02.24 - 11.30-13.30 Nauki medyczne, cz. 1    
Julia Chrzan Synteza mikrofalowa nowych pochodnych anilinotriazyny o potencjalnej aktywności biologiczne B Politechnika Krakowska
Kaja Tusiewicz Zastosowanie różnych metod analizy ilościowej w toksykologii sądowej B UM we Wrocławiu
Katarzyna Staroń Synteza ultradźwiękowa nowych pochodnych benzylotriazyn o potencjalnej aktywności biologicznej B Politechnika Krakowska
Marlena Mazur-Spyra Znaczenie etyki lekarskiej w medycynie rzymskiej oraz jej wpływ na późniejszą kulturę europejską B Uniwersytet Opolski
Patrycja Podobińska Synteza nowych pochodnych piperazyn, jako potencjalnych związków do walki z rakiem piersi B Politechnika Krakowska
Wojciech Bachowski Synteza nowych pochodnych piperazyn, jako potencjalnych związków do walki z rakiem piersi B Politechnika Krakowska
21.02.24 - 9.00-11.00 Nauki medyczne, cz. 2    
Adrianna Witczyńska Repozycjonowanie leków, nowe zastosowanie znanych substancji B CM w Bydgoszczy
Bartosz Przybojewski Medycyna pola walki B Uniwersytet WSB Merito Toruń
Kinga Dyndał Depresja poudarowa - wyzwania, mechanizmy i strategie terapeutyczne B Uniwersytet Rzeszowski
Mateusz Maniewski Problem selekcjonowania pacjentów do terapii systemowej w erze digital assisted pathology na przykładzie HER2 B CM w Bydgoszczy
Natalia Kubryń Ocena bezpieczeństwa stosowania aspiryny B CM w Bydgoszczy
Teresa Jóźwicka Terapia onkologiczna - gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać B CM w Bydgoszczy
Karolina Czerkiewicz Dysfunkcja układu glimfatycznego w Chorobie Parkinsona B Uniwersytet Rzeszowski
21.02.24 - 11.00-13.30 Nauki medyczne, cz. 3 (medycyna i sport)    
Aleksandra Świątczak Rola antyoksydantów w procesie kriokonserwacji męskich komórek rozrodczych B Uniwersytet Gdański
Iga Dubiec Zastosowanie implantów z poziomu tkanki miękkiej w implantacji natychmiastowej B Gdański Uniwersytet Medyczny
Janina Rzeszot Przeciwdziałanie urazom i pomoc w rekonwalescencji nastoletnim piłkarzom B Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Justyna Rdzanek Ocena zmian parametrów biomechanicznych u pacjentów z kręgozmykiem Iº lub IIº po zastosowaniu wybranych programów rehabilitacji B Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Karolina Banaszek Wyzwania w leczeniu pacjenta po urazie za pomocą ekstruzji ortodontycznej B Gdański Uniwersytet Medyczny
Malwina Jędrysik Zalety i Wady Multipleksowania B UKSW w Warszawie
Natalia Kuźmicka Zastosowanie implantów jarzmowych w ciężkim zaniku szczęki B Gdański Uniwersytet Medyczny
22.02.24 - 9.00-12.00 Nauki o Żywności i Żywieniu    
Aleksandra Raczyńska  Ocena świadomości personelu medycznego dotycząca żywienia dojelitowego i pozajelitowego B UR w Krakowie
Aleksandra Rączka Polimorfizmy wybranych genów, a odporność na mastitis B ZUT w Szczecinie
Anna Antonyk Analiza wybranych cech jakości mięsa na postawie polimorfizmu genu HHLA2 u Sus scrofa domestica B ZUT w Szczecinie
Anna Tekieli  Rozdzielanie saponin z jadalnego Beta vulgaris L. za pomocą przeciwprądowej chromatografii cieczowej oraz ocena ich potencjału przeciwutleniającego in vitro  B Politechnika Krakowska
Dominika Stypuła Wykorzystanie pochodnych kumaryny do barwienia żywności fun food B UR w Krakowie
Katarzyna Łożyńska Spożycie produktów zbożowych a samopoczucie kobiet: analiza porównawcza wśród kobiet stosujących dietę tradycyjną, wegetariańską i wegańską B SGGW w Warszawie
Patrycja Jankowska Żywność wegańska- dziś i jutro B IBPRS - Państwowy Instytut Badawczy
Paulina Kawecka ARFID - Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder B UP w Lublinie
Urszula Pomietło Analityczna ocena aktywności przeciwutleniającej gryki tatarki B UR w Krakowie
Wiktoria Kamińska Zastosowanie techniki Langmuira w badaniu związkach pochodzenia roślinnego B UP w Poznaniu
22.02.24 - 14.00-17.00 Ochrona zdrowia    
Barbara Kuta Profilaktyka przeciwnowotworowa- rak szyjki macicy B Akademia Tarnowska
Dorota Koper Wjeżdża UDAR - i co dalej? Interwencje pielęgniarskie w oddziale neurologicznym B Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ilona Lipka-Matusiak Zarządzanie w ochronie zdrowia B Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Wielgosz Problemy psychologiczne w pracy pielęgniarskiej B Akademia Tarnowska
Natalia Bogacz Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa B Akademia Tarnowska
Weronika Gieniec Żywienie dzieci i młodzieży B Akademia Tarnowska
Wiktoria Jawień Analiza obciążenia pracą personelu Oddziału Anestezjologiii Intensywnej Terapii w czasie ostatniego dyżuru B Akademia Tarnowska
Karolina Pulnik Wpływ cukrzycy u dziecka na funkcjonowanie rodziny B Akademia Tarnowska
Barbara Kania-Barys Wpływ pracy zmianowej pracy pielęgniarek na zdrowie w aspekcie biopsychospołecznym B Akademia Tarnowska
Magdalena Sowa Wpływ cukrzycy u dziecka na funkcjonowanie rodziny B Akademia Tarnowska
Daria Kołton Wpływ pracy zmianowej pracy pielęgniarek na zdrowie w aspekcie biopsychospołecznym B Akademia Tarnowska
Angelina Ignatjeva Wpływ obciążenia treningowego na zdolności motoryczne profesjonalnych piłkarzy nożnych B AWF w Katowicach
Maciej Sorbian Zastosowanie implantów skrzydłowych w ciężkiej atrofii kości szczęk B Gdański Uniwersytet Medyczny
4.02.24 - 9.00-11.00 Nauki społeczne    
Antonina Wróbel Analiza wizualna zdjęć murali w programie MAXQDA C Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Smolik Dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej (DDD) C Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Róża Dąbrowska Mało znane dzieło architekta Tadeusza Stryjeńskiego – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej C Uniwersytet Papieski im.Jana Pawła II w Krakowie
10.02.24 - 11.30-13.30 Filozofia i psychologia    
Aleksandra Gubała Sadyzm jako cecha osobowości w badaniach nad cyberprzemocą C SWPS
Barbara Geneja-Pietrzak Relacja kultura-psyche C Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Laura Janowska Dynamiczny postęp technologiczny, a różnice międzypokoleniowe – o tym jak czas zaciera różnice C Uniwersytet Łódzki
Marlena Wandas Wpływ zaangażowania jednostek w teorie spiskowe i paramedyczne na ich relacje z bliskimi C Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Martyna Tokarczyk  Stres, reakcje przystosowawcze a procesy poznawcze w okresie okołooperacyjnym u pacjentów kwalifikowanych do pomostowania aortalno-wieńcowego C Uniwersytet Papieski im.Jana Pawła II w Krakowie
Martyna Żurek Doświadczenie parentyfikacji a konstruowanie własnego macierzyństwa - perspektywa matek nauczycielek C Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
25.02.24 - 16.00-19.00 Sztuka, Humanistyka, Pedagogika, Architektura    
Agnieszka Janiszewska "Przymus tworzenia" w narracjach artystów. Prezentacja wyników badań własnych C Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Skura Prewencja, represja, odpłata? Problem kary śmierci w Polsce C UKW w Bydgoszczy
Antonina Lorek Przekazywanie treści literackich w rzeźbie współczesnej C ASP w Krakowie
Dorota Purchała Centrum handlowe jako przestrzeń praktyk kulturowych C Uniwersytet Warszawski
Filip Żelichowski Funkcje wątków biograficznych oraz doświadczeń epoki w utworach literackich. Dzieła i ich twórcy w literaturze polskiej I poł. XX wieku C Uniwersytet Warszawski
Karol Lis Badania i konserwacja historycznych transferów malowideł ściennych – ocena skuteczności opracowanego schematu postępowania konserwatorskiego podczas prac nad transferami pochodzącymi z nieistniejącego muzeum rodziny Panwitz z Udanina C ASP w Krakowie
Katarzyna Kozieł Ekonomia społeczna w kontekście zmian demograficznych C Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Łukasz Łopata „Na pograniczu" - Elementy kulturowe w angielskich przekładach prozy Tadeusza Konwickiego C Uniwersytet Bielsko-Bialski
Michalina Lenarcik-Hilmer Redefinicja funkcji i pojęcia wnętrza biurowego w kontekście pandemii Covid-19  C Politechnika Śląska
Paweł Siodłok Fotografia jako główne narzędzie krystalizacji opinii publicznej. Metodologia działań
socjotechnicznych z wykorzystaniem fotografii dokumentalnej generowanej
za pomocą AI
C ASP w Krakowie
28.02.24 - 17.00-20.00 Marketing, Zarządzanie i Turystyka    
Agnieszka Łyskawa Ubezpieczenia należności handlowych oraz ubezpieczenia inwestycji jako odpowiedź na problem ryzyka politycznego w przedsiębiorstwie eksportowym C UE w Poznaniu
Agnieszka Soloch Niestandardowe formy komunikacji marketingowej C UE w Poznaniu
Aleksandra Lesicka Produkcje, atrakcje i imprezy generujące turystykę filmową w Wielkiej Brytanii C UE w Krakowie
Dominika Dembska Sposoby mierzenia wyników kampanii marketingowej w influencer marketingu C UE w Poznaniu
Jakub Fikus Wpływ działalności logistycznej na zmiany klimatu oraz innowacyjne rozwiązania niwelujące ślad węglowy w branży TSL C Politechnika Śląska
Mateusz Jarnut Skuteczne metody prowadzenia cold callingu. Jak mówić żeby nas słuchano i kupowano C UE w Poznaniu
Miłosz Kubiak Ograniczenia badań Eyetrackingowych C UE w Poznaniu
Nicola Leks Tik-Tok. Fenomen branży wydawniczej C UE w Poznaniu
Nina Okowicka Świadomość wartości luksusu wśród polskich konsumentów C UE w Poznaniu
Patrycja Karsznia Inbound Marketing - strategie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu klientów poprzez social media. C UE w Poznaniu
Wiktoria Gromowa-Cieślik Analiza metodyk projektowania architektury danych na przykładzie banków inwestycyjnych C Politechnika Wrocławska
Zuzanna Kasperska Influencer marketing. Liderzy opinii, a wiarygodność? C UE w Poznaniu